ทีมวิจัย เทคโนโลยีและการจัดการทรัพยากรน้ำ
Water Resource Management and Technology Reserach Team

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112
Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering
Prince of Songkla University, Hatyai, Songkhal, 90112

Email: warm_tech@eng.psu.ac.th

 

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ : นายชัยศรี  สุขสาโรจน์
เกิดวันที่   : 16 กุมภาพันธ์ 2516
สัญชาติ    :ไทย
ที่อยู่ปัจจุบัน  :ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
โทรศัพท์ (074) 287116, โทรสาร (074) 459396
E-mail   : chaisri.s@psu.ac.th

ประวัติการศึกษา
       
2538 :วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมชลประทาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    
2542 :วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                       
2549 :D.Eng. (Science and Biological Process and Industrial: Chemical Engineering) Universite Montpellier II, France
ใบประกอบวิชาชีพ        :วิศวกรรมควบคุม ประเภทภาคีวิศวกร
                       
สาขาวิศวกรรมโยธา เลขที่ ภย.18708
ประวัติการทำงาน
ก.ค. 2542 - ปัจจุบัน        :อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
                       
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เม.ย.-พค.2542                :วิศวกรสิ่งแวดล้อม (Freelance) บริษัท เอ็น เอส คอนซัล  แทนต์ จำกัด
2538-2539                :วิศวกรโยธา/แหล่งน้ำ บริษัท ธาราคอนซัลแตนท์ จำกัด
ผลงานวิชาการ
C. Suksaroj, M. H?ran, C. All?gre et F. Persin "Treatment of textile plant effluent by nanofiltration (NF) and/or reverse osmosis (RO) for water reuse" Desalination, Volume 178, Issues 1-3, 10 July 2005, pp 333-341.
C. Suksaroj and F. Persin "D?coloration et d?gradation de solutions synth?tiques contenant des colorants organiques et d'autres mol?cules auxiliaires ? la teinture par proc?d?s d'oxydation avanc?e." The conference on 2?me CONGRES M?diterran?en (WATMED 2), 14-17 Novembre 2005, Marrakech Maroc.
C. Suksaroj, M. H?ran, C. All?gre et F. Persin "Traitement tertiaire des effluents de teinturerie de l'industrie textile par proc?d? membranaire avec oxidation des concentras" The conference on 10?me CONGRES DE LA SOCIETE FRAN?AISE DE GENIE DES PROCEDES (SFGP 2005), 20-22 September 2005, Toulouse France.
C. Suksaroj, M. H?ran, C. All?gre et F. Persin "Treatment of multi-component solutions by nanofiltration and/or reverse osmosis: Application to textile and dye wastewater treatment" The IWA specialized conference on water environment-membrane technology 2004, 7-10 June 2004, Seoul, Korea.
C. Suksaroj, M. H?ran, C. All?gre et F. Persin "Treatment of textile plant effluent by nanofiltration and/or reverse osmosis for water reuse" The conference on Membranes in drinking and industrial water production, in collaboration with European desalination, IWA, AWWS and JWWS, 15-17 November 2004 L'Aquila, Italy.
Kaosol T., Suksaroj C., Bregnhoj H., 2003 "Arsenic Removal by Lime Softening" 2nd National Environmental Conference, 22-24 Jan 2003, Environmental Engineers Association of Thailand (EEAT) 2002, Khon Khan, Thailand.  10 p.
อุดมผล พืชน์ไพบูลย์, ธนิยา เกาศล, ชัยศรี สุขสาโรจน์, พรรณภา เนติ, วิชุดา ทองเนื้อแข็ง และสุปานดี มณีโลกย์, 2545. "การบำบัดน้ำเสียชุมชนโดยใช้ระบบบ่อบำบัดร่วมกับพืชลอยน้ำ" การประชุมแห่งชาติครั้งที่ 14, 9-10 พฤษภาคม 2545, สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ, 10 หน้า.
ชัยศรี สุขสาโรจน์, ธนิยาเกาศล, เจษฎา โชติวัฒนศักดิ์, กิติพงศ์ จิตตานุกูล และ นที เมธนันตกูล, 2544. "การศึกษาประสิทธิภาพของถังหมักโดยการบวนการหมักแบบไร้อากาศ" การประชุมแห่งชาติครั้งที่ 13, 17-18 พฤษภาคม 2544, สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ, 10 หน้า.        
ธนิยา เกาศล, ชัยศรี สุขสาโรจน์, ทวีศักดิ์ ตันติฉันทการุณ และ วัฒนพงศ์ หวลกะสินธุ์, 2544."การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดในถังเติมอากาศของระบบตะกอนเร่งโดยใช้ตัวกลางที่ทำจากตาข่ายกรองแสง"  การประชุมแห่งชาติครั้งที่ 13, 17-18 พฤษภาคม 2544, สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ, 10 หน้า.
ภัชราภรณ์  สุวรรณวิทยา, ชัยศรี  สุขสาโรจน์, 2542.  "การเก็บกักตะกอนโลหะในซีเมนต์ผสมเถ้าลอย",  บทความทางวิชาการ,  วิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่  6,  10-12  พฤษภาคม  2543,  เพชรบุรี.

งานวิจัย
พ.ศ. 2545 The research collaborate between PSU and DTU โดยเป็นผู้วิจัยในหัวข้อ "Arsenic removal by lime softening and effect of hardness" Feb-May 2002 DTU, Denmark. 84 p. โดยสนับสนุนทุนวิจัยของโครงการ TUCED-DUCED I&UA.
พ.ศ. 2544 เป็นผู้วิจัยในหัวข้อ "การศึกษาประสิทธภาพการบำบัดสิ่งปฏิกูลโดยถังหมักไร้อากาศและลานตากตะกอน"กรณีศึกษาเทศบาลนครสงขลา,โดยสนับสนุนทุนวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประสบการณ์งานวิชาชีพ
2538   : "โครงการออกแบบระบบระบายน้ำในเมือง" อ.เมือง จ.พิษณุโลก, บริษัท ธาราคอนซัลแตนท์ จำกัด
       
: "โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบระบายน้ำในเมือง" อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี, บริษัท ธาราคอนซัลแตนท์ จำกัด
       
: "โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบระบายน้ำในเมือง"  อ.เมือง จ.ชลบุรี, บริษัท ธาราคอนซัลแตนท์ จำกัด
2539  :"โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบประปา 25 แห่ง"  ของกรมโยธาธิการ บริษัท ธาราคอนซัลแตนท์ จำกัด
2542   : "โครงการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานอบแห้งและรมควันยางแผ่น" บริษัท เอ็น เอส คอนซัลแทนต์ จำกัด
       
: "ออกแบบปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย บริษัท โอ.เอ็ม. ฟู๊ด จำกัด" จ.สงขลา
2543  :"โครงการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียจากการสกัดน้ำมันปาล์ม" โรงงานล่ำสูง จำกัด จังหวัดตรัง
       
:"โครงการสำรวจและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย" บริษัท เซฟสกิน ลาเทกซ์ จำกัด อ.นาทวี จ.สงขลา
       
: "การศึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาล 5 แห่งในเขตภาคใต้" กระทรวงสาธารณสุข
2544  :"โครงการติดตามตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนในเขตภาคใต้" กรมควมคุมมลพิษ
       
:"การออกแบบปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย" Sri-Trang Agro Industry Public.Co.,Ltd จ.สงขลา
2549   : "โครงการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียจากการผลิตไบโอดีเซล" องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี