ทีมวิจัย เทคโนโลยีและการจัดการทรัพยากรน้ำ
Water Resource Management and Technology Reserach Team

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112
Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering
Prince of Songkla University, Hatyai, Songkhal, 90112

Email: warm_tech@eng.psu.ac.th

 
ประวัติส่วนตัว
1.ชื่อ (NAME): นายจรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ (Mr. Charongpun Musikavong)
2.วัน เดือน ปีเกิด (Date of birth): 1 พฤษภาคม พ.ศ.2520 (1 May 1977)
3.สัญชาติ (Nationality):        ไทย (Thai)

4.การศึกษา (Education):       

2550       ปริญญาเอก การจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2007       Ph.D.  Environmental Management (International Program) Chulalongkorn University, Thailand

2546        ปริญญาโท การจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2003        M.Sc  Environmental Management (International Program) Chulalongkorn University, Thailand
                                      
2542        ปริญญาตรี วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
1999        B. Eng   Environmental Engineering King Mongkut's University of Technology Thonburi, Thailand
                         
                                       
5.สถานที่ทำงาน (Address):        
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หาดใหญ่ 90112 สงขลา
Department of Civil Engineering Faculty of Engineering
Prince of Songkla University Hatyai, 90112, Songkla, Thailand
   
6.ตำแหน่ง (Position):                อาจารย์
7.การติดต่อ (Contact):                
โทรศัพท์: +66 - 74 - 287112
โทรสาร: +66 - 74 - 212891
Phone: +66 - 74 - 287112  
Fax :  +66 -74 - 212891
Mobile Phone: +66-86-903009
E-mail         : mcharongpun@eng.psu.ac.th and jarongpun@yahoo.com
                
8.  ขอบเขตเนื้อหางานวิจัยที่สนใจ (Research Interest):
8.1        Formation of disinfection by - products (DBPs) and fractionated dissolved organic matter (DOM) in water.
8.2        Development of a rapid analytical technique termed "Three-Dimensional Fluorescent Spectroscopy" targeted on problematic fractions of DOM and DBPs carcinogenic substances in water.
8.3        Utilization of the pyrolysis gas chromatography mass spectrometer (GC/MS) for characterizing problematic fractions of DOM and DBPs carcinogenic substances in water.
8.4  Biological waste treatment
9.  ผลงานตีพิมพ์ในวารสารเฉพาะช่วงระหว่าง พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน (Selected Publications)
9.1         วารสารระดับนานาชาติ (Refereed International Journals)
9.1.1        Musikavong C and Wattanachira S. (2007) Reduction of Dissolved Organic Matter in Terms of DOC, UV-254, SUVA and THMFP in Industrial Estate Wastewater by Stabilization Ponds. Environmental Monitoring and Assessment. (Accepted, January 23, 2006)
9.1.2        Musikavong C., Wattanachira S., Nakajima F., and Furumai H. (2006) Three-Dimensional Fluorescent Spectroscopy Analysis for Evaluation of Organic Matter Removal from Industrial Estate Wastewater by Stabilization Ponds. Water Science and Technology. 55 (11), pp 201-210.
9.1.3        Janhom T., Musikavong C., Wattanachira S., and Furumai H. (2006) Reactivity and Sensitivity of DOM Fractions to Form THMs in Raw Water Supply and Treated Wastewater Used for Reclaimed Water of The Northern-Region Industrial Estate, Thailand. Southeast Asian Water Environment 2: Book published by International Water Association (IWA). London, UK.
9.1.4        Musikavong C., Wattanachira S., Marhaba T.F. and Pavasant P. (2005) Reduction of Organic Matter and Trihalomethane Formation Potential in Reclaimed Water from Treated Industrial Estate Wastewater by Coagulation. Journal of Hazardous Materials. B127, pp. 48-57.
9.1.5        Wattanachira S., Musikavong C., Permsuk O., and Pavasant P. (2004) Removal of Surrogates for Natural Organic Matter and Probability of Finding Trihalomethanes in the Produced Water Supply of Small Waterworks in Chiang Mai, Thailand. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 26 (Suppl.1), pp. 25-37.
10.  ผลงานเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ เฉพาะช่วงระหว่าง พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน (Selected Presentations)
10.1. เอกสารการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (International Symposiums / Conference Proceedings)
10.1.1        Musikavong C., Wattanachira S., Phumpaisanchai A., and Homklin S. (2007) Fluorescent Excitation-Emission Matrix Peak Intensity Applied for Evaluating DOC and THMFP Reductions of Reservoir Waters by Alum Coagulation. The Proceeding of the Fifth International Symposium on Southeast Asian Water Environment. November 7-9, Chaing Mai, Thailand.
10.1.2        Musikavong C., Janhom T., Phumpaisanchai A., and Wattanachira S. (2007) Humic and Non-Humic NOM Fractions and their THMFP Reduction by Alum Coagulation in Mae-Hia Reservoir and Bhumibol Dam Reservoir Waters. The Proceeding of Asian-Pacific Regional Conference on Practical Environmental Technology. August 1st-2nd, Khon Kean, Thailand.
10.1.3        Musikavong C., Wattanachira S., and Furumai H. (2006) Chemical Classes and Pyrolysis Fragments of Dissolved Organic Matter in Wastewater Treated by Stabilization Ponds. The Proceeding of the fourth International Symposium on Southeast Asian Water Environment. pp. 99-106, December 6-8, AIT, Bangkok, Thailand.
10.1.4        Musikavong C., Wattanachira S., Nakajima F., and Furumai H. (2006) Three-Dimensional Fluorescent Spectroscopy Analysis for Evaluation of Organic Matter Removal from Industrial Estate Wastewater by Stabilization Ponds. The Proceeding of Seventh IWA Specialist Conference on Waste Stabilization Ponds: Advances in Pond Technology and Management. September 25-27, AIT, Bangkok, Thailand.
10.1.5        Musikavong C., Wattanachira S. and Pavasant P. (2006) Monitoring of Organic Contaminants and Their Trihalomethane Formation Potential in Different Stages of Waste Water Treatment Plant by Excitation-Emission of Fluorescent Spectra. The Proceeding of International Conference on Hazardous Waste Management for a Sustainable Future. January 10-12, Bangkok, Thailand.
10.1.6        Janhom T., Musikavong C., Wattanachira S., and Furumai H. (2005) Reactivity and Sensitivity of DOM Fractions to Form THMs in Raw Water Supply and in Treated Industrial Used for Reclaimed Water of the Northern-Region Industrial Estate. The Proceeding of the Third International Symposium on Southeast Asian Water Environment. pp. 201-208, December 6-9, AIT, Bangkok, Thailand.
10.1.7        Musikavong C., Wattanachira S. and Pavasant P. (2004) Dissolved Organic Matter in Treated Industrial Estate Wastewater Characterized by Resin Fractionation and Excitation-Emission Fluorescent Spectra. The Proceeding of the Second International Symposium on Southeast Asian Water Environment. pp. 158-165, December 1-3, Hanoi, Vietnam.
10.1.8        Wattanachira S., Jiarsirikul V., Musikavong C., and Pavasant P. (2004) Characterization of Organic Matter and its Disinfection By-Products in Groundwater from the Shallow Well in a Closed Solid Waste Dumping Site. The Proceeding of the International Symposium on Lowland Technology. pp. 387-392, September 1-3, Bangkok, Thailand.
10.1.9        Musikavong C., Wattanachira S., and Marhaba T.F. (2003) Concentration of Trihalomethane and Quality of Reclaimed Water by Alum and Ferric Chloride Coagulation from Treated Industrial Estate Wastewater. The Proceeding of International Symposium on Southeast Asian Water Environment (Poster). pp. 85-88, October 23-25, AIT, Bangkok, Thailand.
10.2 เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ (National Symposiums / Conference Proceedings)
10.2.1 Musikavong C., Wattanachira S. and Pavasant P. (2005) Application of Excitation-Emission Fluorescence Spectra to Quantify Trihalomethane Formation Potential of Wastewater and Treated Wastewater. The Proceeding of the Fourth National Environmental Conferences.  pp. 564-571, January 19-21, Chonburi, Thailand.
10.2.2  กิตติชัย   แก้วล้อมบึง พลเดช   ภมรกุล  จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ และ สุรพงษ์   วัฒนะจีระ   (2548) คุณภาพน้ำทั่วไปของแม่น้ำกวงบริเวณที่ไหลผ่านพื้นที่การนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือและเขตเทศบาลเมืองลำพูน  เอกสารการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่  4,หน้า 404-411, 19-21 มกราคม, พัทยา ชลบุรี
10.2.3  อรรณพ วงเรือง สิทธิโชค ไสยวงศ์ สุรพงษ์ วัฒนะจีระ และ จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์  (2547) คุณภาพน้ำบ่อตื้นบริเวณใกล้เคียงพื้นที่เทกอง/ฝังกลบแบบไม่ถูกหลักสุขาภิบาลที่ปิดการดำเนินการแล้ว ที่ตำบลแม่เหี๊ยะ จังหวัดเชียงใหม่.  เอกสารการประชุมวิชาการวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง,  หน้า 68-75,วันที่ 11 - 15 มกราคม, มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ประเทศลาว