ทีมวิจัย เทคโนโลยีและการจัดการทรัพยากรน้ำ
Water Resource Management and Technology Reserach Team

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112
Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering
Prince of Songkla University, Hatyai, Songkhal, 90112

Email: warm_tech@eng.psu.ac.th

 

ประวัติส่วนบุคคล
รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์

ตำแหน่ง
(1)    ผู้ชำนาญการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมในการทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในนามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(2)        ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ประสบการณ์        20 ปี
ชื่อ-สกุล                นายอุดมผล  พืชน์ไพบูลย์
การศึกษา                วศ.บ.  (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,  2527
                       
M.Eng. (Environmental Engineering) Asian Institute of Technology, 2532
                       
D.Eng.  (Environmental Engineering) Asian Institute of Technology, 2539
จดทะเบียนวิชาการชีพ        วิศวกรโยธา ประเภทภาคีวิศวกร สภาวิศวกร
ประวัติส่วนบุคคล        เกิดวันที่  25 มิถุนายน  2505
สัญชาติไทย
ประสบการณ์โดยสรุป        ประสบการณ์ 18 ปี ในการศึกษา วางแผน และออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียจากชุมชนและอุตสาหกรรม      ขนาดตั้งแต่  80 จนถึง  2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และประสบการณ์ในการศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

ประวัติการทำงาน        
พ.ศ.2527-ปัจจุบัน        อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ.2544-ปัจจุบัน        หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประสบการณ์และผลงาน
พ.ศ. 2546        วิศวกรสิ่งแวดล้อม ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย โรงงาน ไทยยูเนี่ยนฟีด-มิลล์ จำกัด อ. ระโนด จ. สงขลา ระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าวเป็นระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย ซึ่งประกอบด้วย Aerated Lagoon และ Oxidation pond สามารถบำบัดน้ำเสียได้ 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และค่า BOD5 เท่ากับ  240 mg/L
พ.ศ. 2545        วิศวกรสิ่งแวดล้อม ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย โรงงาน รอแยลแคนนิ่ง จำกัด อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา ระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าวเป็นระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย ซึ่งประกอบด้วย Anaerobic Pond, Aerated Lagoon และ Oxidation ponds สามารถบำบัดน้ำเสียได้ 1,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และค่า BOD5 เท่ากับ 3,600 mg/L
       
วิศวกรสิ่งแวดล้อม ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย      โรงงาน หาดใหญ่แคนนิ่ง จำกัด อ. คลองหอยโข่ง จ. สงขลา ระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าวเป็นระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย ซึ่งประกอบด้วย Aerated Lagoon และ Oxidation pond สามารถบำบัดน้ำเสียได้ 175 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และค่า BOD5 เท่ากับ  2,500 mg/L
       
วิศวกรสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบในการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่ง-แวดล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย ให้กับการปริโตรเลียมแห่งประเทศไทย  เพื่อประเมินผลกระทบของโครงการที่อาจจะมีผลต่อสิ่งแวดล้อม โดยรับผิดชอบการประเมินผลกระทบทางด้านกายภาพ
พ.ศ. 2544        วิศวกรสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบในการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าควนเหรียง ป่าคลองต่อและป่าเทือกเขาแก้ว ต. ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ให้กับสถานีวิจัยพืชไร่สงขลา  เพื่อประเมินผลกระทบของโครงการที่อาจจะมีผลต่อสิ่งแวดล้อม โดยรับผิดชอบศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อคุณภาพน้ำจากโครงการ
พ.ศ. 2539        วิศวกรสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบในการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมสุราษฎร์ธานี  อ. บ้านนาเดิม  จ. สุราษฎร์ธานี  ให้กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  เพื่อประเมินผลกระทบของโครงการที่อาจจะมีผลต่อสิ่งแวดล้อม โดยรับผิดชอบศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อคุณภาพน้ำของแม่น้ำตาปีจากน้ำเสียจากนิคมอุตสาหกรรม
พ.ศ.  2537        วิศวกรออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ชุมชนหน้าทอน อ.เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี ระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าวเป็นระบบ  Oxidation Ditch สามารถบำบัดน้ำเสียได้ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และค่า BOD5 เท่ากับ 150 mg/L
พ.ศ.  2535        วิศวกรออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  อ.เมือง จ.ปัตตานี ระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าวเป็นระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย ซึ่งประกอบด้วย Aerated Lagoon และ Oxidation pond สามารถบำบัดน้ำเสียได้ 800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และค่า BOD5 เท่ากับ  200 mg/L
       
วิศวกรออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย โรงงานอุตสาหกรรมปลาป่นแปซิฟิก จำกัด เลขที่ 50  หมู่ 7 ถ.เก้าเส้ง-จะนะ ต.เขารูปช้าง  อ.เมือง จ.สงขลา เป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่ออกแบบเป็น  Aerated Lagoon และ Facultative pond ตามลำดับ ออกแบบให้บำบัดน้ำเสียได้ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และค่า BOD5 เท่ากับ 7,500 mg/L
พ.ศ.  2534        วิศวกรออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย  โรงแรมธาราป่าตอง เลขที่ 81 หมู่ 3 ถนนทวีวงศ์ อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต เป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่ออกแบบเป็นระบบ  Activated Sludge ออกแบบให้บำบัดน้ำเสียได้ 150 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และค่า BOD5 เท่ากับ 200 mg/L
พ.ศ. 2534        วิศวกรออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานผลิตภัณฑ์นมพัทลุง  จำกัด เลขที่ 605/3 ถ.ราเมศวร์ อ.เมือง จ.พัทลุง เป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่ออกแบบ Aerated Lagoon และ Oxidation pond สามารถบำบัดน้ำเสียได้ 50 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และค่า BOD5 เท่ากับ 1,000 mg/L
พ.ศ.  2534        วิศวกรออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย โรงงานสยามโภชนากร จำกัด  เลขที่  80/1 หมู่  3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา เป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่ออกแบบเป็นระบบบำบัดน้ำเสีย Activated Sludge ออกแบบให้บำบัดน้ำเสียได้ 120 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และค่า BOD5 เท่ากับ 3,500 mg/L
พ.ศ.  2534        วิศวกรออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย โรงแรม สุขสมบูรณ์ 2 เลขที่  14-18 ถนนไทรบุรี อ.เมือง จ.สงขลา เป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่ออกแบบเป็นระบบบำบัดน้ำเสีย Activated Sludge ออกแบบให้บำบัดน้ำเสียได้ 70 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และค่า BOD5 เท่ากับ 200 mg/L
       
วิศวกรสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการสายส่งไฟฟ้าแรงสูง หาดใหญ่-ปัตตานี ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  เพื่อประเมินผลกระทบของโครงการที่อาจจะมีผลต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ที่จะมีการติดตั้งสายส่งไฟฟ้าแรงสูง
พ.ศ. 2533        วิศวกรออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย   โรงงานแปซิฟิกแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด เลขที่ 27/4 หมู่ 7  ถ.เก้าเส้ง-จะนะ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา เป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่ออกแบบเป็น Anaerobic Pond, Aerated Lagoon และ Facultative Pond ตามลำดับออกแบบให้บำบัดน้ำเสียได้ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  และค่า BOD5 เท่ากับ 6,700 mg/L
       
วิศวกรสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้ากระบี่ อ.เมือง  จ.กระบี่ ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลกระทบของโครงการที่อาจจะมีผลต่อชุมชนในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการ และเพื่อเสนอแนะมาตรการลดผลกระทบที่อาจจะมีต่อสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2530        วิศวกรสิ่งแวดล้อม ทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่วิเศษนุกูลกิจ อ.สะเดา จ.สงขลา ซึ่งเป็นเหมืองแร่ดีบุก การศึกษาดังกล่าวครอบคลุมการประเมินผลกระทบของโครงการที่อาจจะมีต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งทางตรงและทางอ้อม พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการในการควบคุม ป้องกันติดตามและแก้ไขผลกระทบดังกล่าว เพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด รวมทั้งเสนอแผนการติดตามผลกระทบที่อาจจะมีต่อสิ่งแวดล้อมในระยะเวลาการทำเหมืองด้วย

วิศวกรสิ่งแวดล้อม ทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่บินเยอะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา ซึ่งเป็นเหมืองแร่ดีบุก การศึกษาดังกล่าวครอบคลุมการประเมินผลกระทบของโครงการที่อาจจะมีต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งทางตรงและทางอ้อมพร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการในการควบคุม ป้องกันติดตามและแก้ไขผลกระทบดังกล่าว ตลอดจนเสนอแผนการติดตามผลกระทบที่อาจจะมีต่อสิ่งแวดล้อมในระยะเวลาการทำเหมือง

ผลงานวิจัย/บทความวิชาการ
1.Udomphon Puetpaiboon, Payom Rattanamanee, Kanadit Chetpattananondh, and Adul Bennui, Initial Environmental Examination of Wind Turbine: Case Study in Southern Thailand, PSU-UNS International Conference on Engineering and Environment - ICEE-2007, Phuket, Thailand, May 10-11, 2007.
2.Kanadit Chetpattananondh,Udomphon Puetpaiboon, Payom Rattanamanee and Adul Bennui, Wind Turbine Noise Emission Impact Assessment, PSU-UNS International Conference on Engineering and Environment - ICEE-2007, Phuket, Thailand, May 10-11, 2007.
3.Panalee Chevakidagarn, Udomphon Puetpaiboon and Wanrudee wanseng, Pilot Scale Experiment on Aeration Control System for Upgrading Single-Stage Activated Sludge Process for Latex Rubber Industrial Wastewater: Phase I: Operational Problems of Using Online Sensors, Songklanakarin J. Sci. Technol., Vol.28, No.4, Jul.-Aug., 2006, pp.871-876
4.Payom Rattanamanee, Kanadit Chetpattananondh, Udomphon Puetpaiboon, and Adul Bennui, Shadow Flicker of Wind Turbine, PSU-UNS International Conference on Engineering and Environment - ICEE-2007, Phuket, Thailand, May 10-11, 2007.
5. Adul Bennui, Payom Rattanamanee, Udomphon Puetpaiboon, Pornchai Phukpattaranont, and Kanadit Chetpattananondh, Site Selection For Large Wind Turbine Using GIS, PSU-UNS International Conference on Engineering and Environment - ICEE-2007, Phuket, Thailand, May 10-11, 2007.

Research project:
"Treatment of Natural Organic Matters for Carcinogenic Substance Control in Water Supply" (การปรับปรุงคุณภาพน้ำโดยการลดสารอินทรีย์ธรรมชาติเพื่อใช้ควบคุมการเกิดสารก่อมะเร็งในน้ำประปา,โครงการวิจัยย่อย 3)