ทีมวิจัย เทคโนโลยีและการจัดการทรัพยากรน้ำ
Water Resource Management and Technology Reserach Team

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112
Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering
Prince of Songkla University, Hatyai, Songkhal, 90112

Email: warm_tech@eng.psu.ac.th

 

 

ประวัติความเป็นมา (History)

กลุ่มวิจัยกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีและการจัดการทรัพยากรน้ำ (Water Resource Management and Technology Research Group) จัดตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม 2550 ภายใต้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลักษณะงานวิจัยของทีมวิจัยเป็นการสำรวจ ตรวจวิเคราะห์ เพื่อประเมินปริมาณสารมลพิษในแหล่งน้ำ  ซึ่งครอบคลุมถึงแหล่งน้ำจืดและน้ำทะเล  รวมถึงการหาวิธีการและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการและควบคุมมลพิษน้ำ  การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำและแหล่งน้ำ  ผลกระทบของคุณภาพน้ำต่อการอุปโภคและบริโภค อนามัยสิ่งแวดล้อมด้านน้ำ  การจัดการแหล่งน้ำเพื่อการท่องเที่ยวและการพัฒนาที่ยั่งยืน