ทีมวิจัย เทคโนโลยีและการจัดการทรัพยากรน้ำ
Water Resource Management and Technology Reserach Team

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112
Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering
Prince of Songkla University, Hatyai, Songkhal, 90112

Email: warm_tech@eng.psu.ac.th

 

 

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ (Publications)

Peer-reviewed Journal Papers and Books (in English)
Peer-reviewed Journal Papers and Books (in Thai)
Presentations at International Conferences

Musikavong C., Wattanachira S., Phumpaisanchai A., and Homklin S. (2007) Fluorescent Excitation-Emission Matrix Peak Intensity Applied for Evaluating DOC and THMFP Reductions of Reservoir Waters by Alum Coagulation. The Proceeding of the Fifth International Symposium on Southeast Asian Water Environment. November 7-9, Chaing Mai, Thailand.

Musikavong C., Janhom T., Phumpaisanchai A., and Wattanachira S. (2007) Humic and Non-Humic NOM Fractions and their THMFP Reduction by Alum Coagulation in Mae-Hia Reservoir and Bhumibol Dam Reservoir Waters. The Proceeding of Asian-Pacific Regional Conference on Practical Environmental Technology. August 1st-2nd, Khon Kean, Thailand.

Presentations at National Conferences
เยาวมาลย์ สุดาจันทร์  วิทยา โพธิ์เย็น   ชัยศรี สุขสาโรจน์  สุรพงษ์ วัฒนะจีระ และ  จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ (2551) การปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบประปาจากอ่างเก็บน้ำศรีตรัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เอกสารการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 7, 12-14 มีนาคม 2551, กรุงเทพ

นิวัตน์ มุหมีน กมลนาวิน อินทนูจิตร ชัยศรี สุึขสาโรจน์ จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ สุรพงษ์ วัฒนะจีระ (2551) การลดปริมาณสารอินทรีย์ธรรมชาิติด้วยการกรองสัมผัส. การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 6,8-9 พฤษภาคม 2551, สงขลา

กมลนาวิน อินทนูจิตร พยอม รัตนมณี  ชัยศรี สุขสาโรจน์ สุรพงษ์ วัฒนะจีระ จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ (2551)การลดสารอินทรีย์กลุ่มไทโรซีนเทปโตรฟานและฮิวมิคและฟลูวิคอเอซิดในน้ำดิบประปาจากคลองอู่ตะเภาโดยกระบวนการโคแอกกลูเลชั่นที่ใช้สารส้ม
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 6,8-9 พฤษภาคม 2551,สงขลา