ทีมวิจัย เทคโนโลยีและการจัดการทรัพยากรน้ำ
Water Resource Management and Technology Reserach Team

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112
Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering
Prince of Songkla University, Hatyai, Songkhal, 90112

Email: warm_tech@eng.psu.ac.th

 

 

งานวิจัย (Research Topics)

1. Characterization and Treatment of Natural Organic Matter
Research project :
- Evaluation of Surface Water Quality in Klong U-taphao for Carcinogenic Substance Control in Water Supply
(การประเมินคุณภาพน้ำผิวดินในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาเพื่อควบคุมการเกิดสารก่อมะเร็ง ในน้ำประปา,ชุดโครงการวิจัย)
- GIS for Evaluation of Surface Water Quality in Songkhla Lake Basin for Carcinogenic Substance
Control in Water Supply (ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการประเมินคุณภาพน้ำผิวดินในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเพื่อ
นำมาควบคุมการเกิดสารก่อมะเร็งในน้ำประปา,โครงการวิจัยย่อย 1)
- Characterization of Natural Organic Matter in Surface Water for Carcinogenic Substance Control in Water Supply (การจำแนกลักษณะสารอินทรีย์ธรรมชาติในน้ำผิวดินเพื่อนำมาควบคุมการเกิดสารก่อมะเร็งในน้ำประปา,
โครงการวิจัยย่อย 2)
- Treatment of Natural Organic Matters for Carcinogenic Substance Control in Water Supply
(การปรับปรุงคุณภาพน้ำโดยการลดสารอินทรีย์ธรรมชาติเพื่อใช้ควบคุมการเกิดสารก่อมะเร็งในน้ำประปา,
โครงการวิจัยย่อย 3)
-System Dynamics of Dissolved Oxygen in Klong U-Taphao (พลวัตระบบของออกซิเจนละลายของคลองในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา,โครงการวิจัยย่อย 4)

2. Conventional and Advance Water Treatment
Research project:
- การลดสารอินทรีย์ธรรมชาติในน้ำดิบประปาเพื่อควบคุมปริมาณสารก่อมะเร็งในน้ำประปา

3. Water Resource Management

4. Flood Mitigation and Flood Warning System

5. Coastal Management and Protection
Research project:
-โครงการสำรวจและศึกษา การเปลี่ยนแปลงของตะกอนชายฝั่งทะเล (Samila Smart Project )

โครงงานวิจัย ปริญญาโท

ชื่อโครงงาน/อาจารย์ที่ปรึกษา
นักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงงาน
-การกำจัดสารอินทรีย์ธรรมชาติในน้ำดิบประปาในอ่างเก็บน้ำและแม่น้ำโดยโคแอกกูเลชั่น
ดร.จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
-การกำจัดสารอินทรีย์ธรรมชาติในน้ำดิบประปาในอ่างเก็บน้ำ
นางสาวทัศนา เกื้อเส้ง
ดร.ชัยศรี สุขสาโรจน์/ ดร.จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
-การประเมินก๊าซมีเทนจากหลุมฝังกลบจากที่เทกลางแจ้งและหลุมฝังกลบแบบถูกสุขลักษณะ
นางสาวอาวาตีฟ มะแอ
ดร.จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
-การกำจัดไขมันและน้ำมันออกจากน้ำเสียจากการผลิตไบโอดีเซลด้วยวิธีการทางกายภาพและเคมี
นายเอนก สาวะอินทร์
ดร.ชัยศรี สุขสาโรจน์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
 

 

โครงงานวิจัย ปริญญาตรี

เลขที่ ขื่อโครงการ/อาจารย์ที่ปรึกษา
นักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการ
Env6/51 การประเมินการปนเปื้อนสารอินทรีย์ในคลองอู่ตะเภา
นางสาวนนทพันธ์ สื่อเสรีธรรม
  ดร.จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
นางสาวศิิริกุล ศิริรักษ์โสภณ
   
นางสาวสุพพัตรา ไชยวงศ์
Env7/51 การประเมินการปนเื้ปื้อนสารอินทรีย์ในอ่างเก็บน้ำศรีตรัง
นางสาวกษมล บัวแก้ว
  ดร.ชัยศรี สุขสาโรจน์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
นางสาวกอแก้ว คงแก้ว
Env8/51 การบำบัดสารอินทรีย์ในน้ำดิบประปา
นางสาวรอยหทัย แก้วใหม่
  ดร.ชัยศรี สุขสาโรจน์/ ดร.จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
นางสาวนิภาพร ผิวแดง
Env9/51 การประเมินก๊าซเรือนกระจกหลุมฝังกลบขยะชุมชน
นางสาวจุฑารัตน์ ยอดหนู
  ดร.จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
นางสาวหิรัญญิการ์ นาจารย์
Env/51 ความเป็นไปได้ในการใช้กระบวนการเมมเบรนเพื่อการบำบัดน้ำทิ้งสำหรับนำกลับมาใช้ใหม่ของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
นายประธาน กรกิติประภา
  ดร.ชัยศรี สุขสาโรจน์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
นายบัสรี หะยีปะดอเห็ง