History

WRMT-1

เนื้อหาการประชุม | ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ | ผู้เข้าร่วมประชุม | กำหนดการส่งบทความ | อัตราค่าลงทะเบียน
———————————————————————————————————————————————————————
ดาวโหลดโปสเตอร์ WRMT-2 คลิ๊กที่นี่
ติดต่อ-สอบถาม

E-mail :warm_tech@eng.psu.ac.th, mcharongpun@eng.psu.ac.th
(ประธาน :ดร.จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ )

โทรศัพท์ 074-28-7111 (คุณขัติยาภรณ์ ไชยสวัสดิ์)

Email:  pec7@eng.psu.ac.th

ความเป็นมา
                    กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีและการจัดการทรัพยากรน้ำ (Water Resource Management and Technology Research Group,WARM-TECH) คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดให้มีการประชุมทางด้านเทคโนโลยี และการจัดการทรัพยากรน้ำครั้งที่ 2 (The 2nd Confernce on Water Resource Management and Techonology, WRMT-2) ร่วมกับการประชุมทาง วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 7 (PEC-7) ในวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ตลอดจนผู้มีประสบการณ์จริง ในภาคสนาม ได้นำเสนอผลงานวิจัย ผลการปฎิบัติงาน ข้อคิดเห็น ทัศนวิจารณ์ต่างๆ ทางด้านการจัดการทรัพยากรน้ำซึ่งเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำอันจะเป็นประโยชน์ในการแก้ไขและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศต่อไป
เนื้อหาการประชุม
  • คุณลักษณะและการบำบัดสารอินทรีย์ธรรมชาติ
  • กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำขั้นสูง
  • การจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติและน้ำทิ้ง
  • ระบบการป้องกันและเตือนภัยน้ำท่วม
  • การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
  • การจัดการและฟื้นฟูน้ำใต้ดิน
ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ

ที่ปรึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     รศ.ดร.สุรพล อารีย์กุล
     รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์
     รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     รศ.ดร.ประเสริฐ ภวสันต์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     รศ.ดร.ชาติ เจียมไชยศรี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     รศ.ดร.สุรพงษ์ วัฒนะจีระ

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
     ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ คุตตะเทพ

คณะกรรมการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     ผศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์
     ผศ.พยอม รัตนมณี
     ดร.ชัยศรี สุขสาโรจน์
     นายภทรธร เอื้อกฤดาธิการ
     ดร.ธันวดี เตชะภัททวรกุล
     ดร.วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล
     ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     ดร.จิระวัฒน์ กณะสุต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
     ดร.ฉัตรเพชร ยศพล

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
     ดร.วรพล กนกกันฑพงษ์

ประธาน

     ดร.จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์
     ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้เข้าร่วมประชุม
  1. นักวิจัย นักวิชาการทางด้านวิศวกรรมศาสตรด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ
  2. นักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ
  3. ผู้สนใจพัฒนาการใหม่ ๆ ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ
  4. หน่วยงานภาครัฐและผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ
กำหนดการส่งบทความ
วันสุดท้ายของการส่งบทความสมบูรณ์ 28 กุมภาพันธ์ 2552
แจ้งผลพิจารณา 15 มีนาคม 2552
วันประชุมวิชาการ 21-22 พฤษภาคม 2552
อัตราค่าลงทะเบียน
ประเภท ก่อน 31 มีนาคม 2552 หลัง 31 มีนาคม 2552
นักเรียน/นักศึกษา 2,000 บาท 2,500 บาท
บุคคลทั่วไป 3,000 บาท 3,500 บาท
(รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับค่าลงทะเบียนกับจำนวนบทความ โปรดศึกษารายละเอียดตาม PEC7)
Copyright 2008 ทีมวิจัยเทคโนโลยีและการจัดการทรัพยากรน้ำ (อ้างอิงตาม PEC 7)