ทีมวิจัย เทคโนโลยีและการจัดการทรัพยากรน้ำ
Water Resource Management and Technology Reserach Team

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112
Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering
Prince of Songkla University, Hatyai, Songkhal, 90112

Email: warm_tech@eng.psu.ac.th

 

 

ติดต่อ Contacts

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีและการจัดการทรัพยากรน้ำ
Water Resource Management and Technology

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112
Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering
Prince of Songkla University, Hatyai, Songkhla, 90112, Thailand
Email:warm_tech@eng.psu.ac.th