ทีมวิจัย เทคโนโลยีและการจัดการทรัพยากรน้ำ
Water Resource Management and Technology Reserach Team

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112
Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering
Prince of Songkla University, Hatyai, Songkhal, 90112

Email: warm_tech@eng.psu.ac.th

 
     
สมาชิก (members)    
1.รองศาสตราจารย์อุดมผล พืชน์ไพบูลย์
Associate Professor Dr.Udomphon Puetpaiboon
ที่ปรึกษาทีมวิจัย
Advisors
2.ดร.จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์
Dr.Charongpun Musikavong  
 หัวหน้าทีมวิจัย
Head of Research Team
3.ผศ.พยอม รัตนมณี
Assistant Professor Payom Rattanamanee
 

สมาชิก
Member
4.ดร.ชัยศรี สุขสาโรจน์
์Dr.Chaisri Suksaroj                      
สมาชิก
Member
     
นักศึกษา (students)    
1.นายกมลนาวิน อินทนูจิตร
Mr.Kamonawin Inthanuchit
Master2
2.นางสาวทัศนา เกื้อเส้ง Master2  
3.นางสาวอาวาตีฟ มะแอ Master2  
4.นายเอนก สาวะอินทร์ Master2  
5.นางสาวเยาวมาลย์ สุดาจันทร์                    Bachelor  4  
6.นายวิทยา โพธิ์เงิน Bachelor  4  
7.นายนิวัฒน์ มุหมีน Bachelor  4  
8.นางสาวสุพพัตรา ไชยวงศ์ Bachelor  4  
9.นางสาวนนทพันธ์ สื่อเสรีธรรม Bachelor  4  
10.นางสาวศิริกุล ศิริรักษ์โสภณ Bachelor  4  
11.นางสาวกษมล บัวแก้ว Bachelor  4  
12.นางสาวกอแก้ว คงแก้ว Bachelor  4  
13.นางสาวรอยหทัย แก้วใหม่ Bachelor  4  
14.นางสาวนิภาพร ผิวแดง Bachelor  4  
15.นางสาวจุฬารัตน์ ยอดหนู Bachelor  4  
16.นางสาวหิรัญญิการ์ นาจารย์ Bachelor  4  
17.นายประธาน กรกิติประภา
Bachelor  4
 
18.นายบัสรี หะยีปะดอเห็ง
Bachelor  4