ทีมวิจัย เทคโนโลยีและการจัดการทรัพยากรน้ำ
Water Resource Management and Technology Reserach Team

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112
Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering
Prince of Songkla University, Hatyai, Songkhal, 90112

Email: warm_tech@eng.psu.ac.th

 

 

วัตถุประสงค์ (Objectives)

 - จัดทำ Research map ของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานวิจัยของกลุ่มวิจัย

- ดำเนินการให้มีข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อให้เกิดงานวิจัยอย่างต่อเนื่องรวมถึงการให้
ได้รับทุนสนันสนุนการทำงานวิจัยจากหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

-ดำเนินการวิจัยอย่างต่อเนื่องในหัวข้อของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานวิจัยของกลุ่มวิจัย

- ให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง เช่น งานประชุมผลงานทางวิชาการทั้งระดับชาติ และนานาชาติ  รวมถึงการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ

- ให้มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมทำงานกับนักวิจัยในกลุ่ม